Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

HŽP získaly cenu odborné poroty HREA
Autor: HŽP Datum publikování: 31.03.2011

Zleva: Kateřina Drongová, šéfredaktorka redakce Ekonomie a podnikání, Grada Publishing; Marika Pilíšková, HR manažerka, Hanácké železárny a pérovny; Klára Šmejkalová zastupující projekt klíčových zaměstnanců VZP; Veronika Muroňová, vedoucí vzdělávání Arce

HŽP se zapojily do prestižní celorepublikové soutěže o nejlepší personální projekt roku 2010. HŽP zaslaly do soutěže popis projektu „Zavádění  standardu Investors in People v HŽP“.

Do soutěže se zapojili významní zaměstnavatelé, jako např. ČEZ, Česká spořitelna, Arcelor Mittal, ČSOB, VZP ČR, T-Mobile a jiné.  Je nám velkým potěšením oznámit, že Hanácké železárny a pérovny, a.s. získaly zvláštní cenu odborné poroty - „Cena za výsledky a zvýšení vlivu HR v organizaci“, která byla předána ředitelce lidských zdrojů na slavnostní výroční konferenci HR know how 2011 dne 22.3.2011 v Praze, v hotelu Praha.

Tisková zpráva ČSRLZ:

HR KNOW HOW 2011 OCENILA NEJLEPŠÍ PERSONÁLNÍ PROJEKTY V ČR 

Odborná konference HR Know How 2011 přinesla informace o aktuálních trendech v personalistice. Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, organizátor konference, navíc vyhlásila vítěze XI. ročníku oborové ceny HREA – Excellence Award. Celkem se do soutěže přihlásilo 13 projektů. O „medailovém“ pořadí třech finalistů rozhodli sami HR specialisté, kteří se účastnili konference. Nejvíce zaujal projekt „S program“ slánské společnosti LINET spol. s r.o. zabývající se výrobou zdravotnických a pečovatelských lůžek. „S program“ vznikl na základě potřeby angažovat schopné studenty, potenciální kvalifikované zaměstnance. Druhá příčka připadla hutnické společnosti ArcelorMittal Ostrava za unikátní projekt „Steel akademie“ věnující se vzdělávání odborníků v oboru hutnictví. Finálovou trojici uzavřel projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny „PUMY & SOVY“, který zacílil na rozvoj talentovaných a klíčových zaměstnanců. Odborná porota využila možnosti udělit Cenu odborné poroty HREA za zvlášť přínosný projekt a ocenila implementaci standardu Investors in People ve společnosti Hanácké železárny a pérovny a.s. Společnosti byly svými projekty a jejich implementací do provozu schopné vyčíslit i ekonomické dopady pro firmu, tedy že práce s lidskými zdroji skutečně dovede přispět k pozitivním ekonomickým nárůstům.
 
„S program“ realizovaný společností LINET spol. s r.o. podporuje odbornou přípravu studentů technických oborů SŠ a SOU ve Středočeském kraji (zejména pak v kladenském regionu) a jejich následné začlenění do pracovního procesu. „Jednoznačný přínos vidíme v tom, že si budoucího a loajálního zaměstnance můžeme nejen vybrat, ale i vychovat,“ říká k projektu Vladimíra Michnová, HR manažerka LINET spol. s r.o. „V budoucnu chceme rozšířit spolupráci i na ZŠ, kde se žáci v posledním ročníku rozhodují o volbě povolání,“ dodává Vladimíra Michnová. Na tento projekt se podařilo získat i grant z Evropských strukturálních fondů. K 31. říjnu 2010 podpořil LINET spol. s r.o. 654 osob, z toho 593 žáků a 61 učitelů, kteří absolvovali proškolení v tréninkovém centru. Zde je učitelům představeno, co vše může LINET spol. s r.o. studentům nabídnout. Studenti během odborného výcviku pod kvalifikovaným dohledem získají zkušenost s novými technologiemi a postupně procházejí všemi výrobními pracovišti, zkušebnami, vývojem a výzkumem. Ze studentů, kteří se účastnili odborného výcviku ve společnosti LINET spol. s r. o. během jeho 2,5letého trvání,  jich 48 % po skončení studia nastoupilo do zaměstnání právě do této společnosti.
 
Projekt „Steel akademie“ ArcelorMittal Ostrava byl iniciován samotnými zaměstnanci s potřebou aktualizace znalostí. Společnost má 0,8% fluktuaci zaměstnanců a průměrný zaměstnanec setrvává v podniku 22 let. Odvrácenou stranou těchto „pozitivních“ čísel je určitý stereotyp a nízký přínos inovací. „Steel akademie měla za cíl pomoci zaměstnancům generovat nové nápady a dát zaměstnancům nový impuls,“ říká k projektu Veronika Muroňová, vedoucí vzdělávání ArcelorMittal Ostrava. „Vznikem Steel akademie jsme také reflektovali to, že obor koksař v podstatě vymírá, neboť se v ČR již nevyučuje Do roku 2015 přijde ArcelorMittal o 50 koksařů. Máme štěstí, že se nám podařilo zapojit do projektu i významnou kapacitu koksárenství, kterých je pomálu, prof. Ing. Miroslava Kaloče,“ dodává Veronika Muroňová. Pro nastartování specifického vzdělávání odborníků v hutnictví musela společnost ArcelorMittal Ostrava najít odpovídajícího partnera, který by zajistil vzdělávání. Kooperací s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava tak došlo k propojení akademiků s odborníky z praxe. Na semináře se mohou přihlásit všichni zaměstnanci prostřednictvím jednoduché aplikace umístěné na intranetu. Vzdělávání je koncipováno do 2 až 3hodinových bloků s tím, že v letech 2010 a 2011 se v rámci „Steel akademie“ uskuteční téměř 50 workshopů na různá odborná témata a očekává se účast více než 900 zaměstnanců..Projektem získala společnost přínos rovněž v podobě zlepšovacích návrhů. Jejich počet za rok vzrostl z 21 na téměř 250. Celkový přínos společnost očekává v rozmezí 15 až 25 milionů korun.
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) prochází řadou změn, z nichž hlavní je centralizace procesů. Zároveň společnost realizuje řadu projektů a hledá uvnitř firmy vhodné zaměstnance, kteří by tyto projekty mohli řídit. To přispělo k vytvoření HR projektu s názvem „PUMY & SOVY“, který si klade za cíl podpořit talenty a udržet si klíčové zaměstnance. „Krycím názvem PUMA jsme označili talenty. Hledali jsme lidi s výjimečnými schopnostmi, s jasnozřivostí a kreativitou „Leonarda Da Vinci“. Mezi dalšími předpoklady talentovaného zaměstnance jsme viděli schopnost chyby nejen identifikovat, ale přinést odpovídající řešení a rozvíjet společnost VZP,“ říká Irena Kopřivová, vedoucí realizačního týmu projektu talentovaných zaměstnanců. Kritérii pro přihlášení talentu bylo VŠ vzdělání, délka pracovního poměru ve VZP do 3 let a samozřejmě i projevený talent. „Potenciál talentovaných manažerů chceme jednoznačně využít k obsazení vedoucích pozic ve společnosti,“ dodává Irena Kopřivová. VZP chce však ocenit i zaměstnance pracující pro VZP delší dobu a využít jejich odborné znalosti. „Pojem SOVA jsme přiřadili těm vytipovaným zaměstnancům, jejichž odchod by byl pro naši společnost narušující ne-li ohrožující,“ říká Klára Šmejkalová, zastupující projekt klíčových zaměstnanců. Zaměstnanci mohli nominovat prostřednictvím dotazníku své kolegy, jejichž pracovní poměr na dobu neurčitou ve VZP je delší než 1 rok. Do projektu nesměli být zařazeni stávající vedoucí pracovníci. „Podchycené klíčové zaměstnance chceme zapojit jako lektory do interního vzdělávání, aby došlo k předávání získaných odborných zkušeností v rámci firmy,“ dodává Klára Šmejkalová. Projekt má příznivý vliv na podnikatelské výsledky v podobě úspor nákladů na obsazení klíčových pozic.
  
Hanácké železárny a pérovny a.s. z Prostějova je strojírenská společnost, která se soustředí na výrobu pružin pro automobilový a železniční průmysl. „Na našich pružinách se dělají mimo jiné i rychlostní rekordy na železnicích. Poslední zaznamenaný rekord je 570 km/hodinu,“ říká Marika Pilíšková, HR manažerka Hanáckých železáren a péroven a.s. Hanácké železárny a pérovny a.s. získaly „Cenu odborné poroty HREA“ za zvlášť přínosný projekt s názvem „Implementace standardu Investors in People“. Cílem projektu je zefektivnit a propojit personální činnosti prostřednictvím motivovaných, angažovaných a vzdělaných zaměstnanců, dosáhnout úspěšného naplnění vize, hospodářských výsledků a strategických cílů společnosti. „Díky projektu se podařilo snížit dobrovolnou fluktuaci o 20 %, snížit nemocnost o 5 % a snížit počet úrazů o 62 %. Naopak meziroční růst produktivity stoupl v roce 2010 o 11 %. Průzkum ukázal, že spokojenost zaměstnanců stoupla o 9 %,“ říká Marika Pilíšková k ekonomickým údajům. Mezi nejzajímavější podprojekty řadí firma vznik skupiny „NERV“ a nový „cafeteria systém“. Podstatou uskupení „NERV“ (Naše efektivní rada vedení) jsou pravidelná setkávání přirozených lídrů, které volí sami zaměstnanci, s managementem, kdy dochází k dialogu o připravovaných změnách či rozhodnutích vedení. Vzniká tak prostor pro okamžitou reflexi, nové nápady či zlepšení a v neposlední řadě posílení vzájemné důvěry.