Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Etický kodex zaměstnanců HŽP a.s.

Dbáme etických zásad, dodržujeme právní předpisy

 • Etické zásady a úcta k právu jsou základními principy našeho chování a firemní kultury.
 • Náš podnik je obchodní společností založenou a existující podle práva uplatňovaného v České republice v souladu s právem Evropské unie jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána; toto právo, či jakékoliv jiné právo, jímž se naše vztahy řídí, soustavně sledujeme, známe, ctíme a bezpodmínečně a důsledně dodržujeme.
 • Usilujeme o to, aby naše vztahy s našimi obchodními partnery, orgány veřejné správy, našimi zaměstnanci a veřejností byly dlouhodobě etablované, stabilní a založené na vzájemném respektu a na oprávněné důvěře v poctivé jednání.
 • Jednáme a přijímáme svá rozhodnutí v souladu se zásadami zaměstnanecké kolegiality a poctivého obchodního styku a v souladu s právy a povinnostmi, které nám vyplývají z právních předpisů, z rozhodnutí orgánů veřejné správy a ze smluvních vztahů, jejichž jsme účastníkem.

Vážíme si našich zaměstnanců

 • Dodržování lidských práv je v našem podniku samozřejmé. Nepodněcujeme a ani netolerujeme jakékoliv projevy diskriminace. Odsuzujeme jakékoliv formy násilné, nucené či jinak nelegální práce. Dbáme práv na ochranu soukromí zaměstnanců.
 • Odsuzujeme zneužívání práce dětí. Zaměstnáváme pouze osoby splňující podmínky stanovené právními předpisy.
 • Netolerujeme jakoukoliv nelegální práci, a to ani u našich obchodních partnerů.
 • Standardem v našich vztazích se zaměstnanci jsou vždy postupy a podmínky stanovené právními předpisy. To se týká též uzavírání a obsahu pracovních smluv či jiných pracovněprávních smluv a dohod, pracovní doby, udělování volna, přestávek v práci, nařizování přesčasů, odměňování, provádění srážek ze mzdy či ukončení pracovněprávních vztahů.
 • Naše zaměstnance řádně odměňujeme za pracovní výkon, včetně příplatků za práci odpoledne, v noci, o víkendu a o svátcích a za přesčasovou práci. Nad rámec zákona poskytujeme svým zaměstnancům sociální a jiné výhody.
 • Ve vztahu k našim zaměstnancům, ale též ve vztahu k orgánům veřejné moci, plníme veškeré naše zákonné informační povinnosti.
 • Respektujeme práva našich zaměstnanců včetně práva se sdružovat a kolektivně vyjednávat. Respektujeme pozici odborových organizací působících v našem podniku jakožto zástupců našich zaměstnanců a považujeme je za naše partnery v sociálním dialogu.
 • S našimi zaměstnanci soustavně komunikujeme včetně setkání a porad s top managementem
  a ostatními vedoucími zaměstnanci, jakož i informování našich zaměstnanců o aktuálních záležitostech prostřednictvím centrálních informačních tabulí, informačních tabulí na pracovištích, informačních obrazovek, elektronického informačního systému.
 • Vítáme dotazy a připomínky našich zaměstnanců, pro něž je v našem podniku využitelná „Linka důvěry GŘ“.
 • Každý rok provádíme šetření spokojenosti a motivace našich zaměstnanců.
 • Všechny naše zaměstnance pravidelně min. 1x ročně hodnotíme.
 • Nebráníme se stížnostem našich zaměstnanců ani jiných osob; umožňujeme jim podávat stížnosti a těmito stížnostmi se zodpovědně zabýváme.

Uplatňujeme politiku upozorňování na škodlivé jevy – Whistle-blowing policy

 • Umožňujeme našim zaměstnancům i jiným osobám upozorňovat na škodlivé jevy, podávat dotazy a stížnosti.
 • Důsledně se všemi upozorněními, dotazy a stížnosti zabýváme, řešíme je a využíváme k dalšímu zlepšování.
 • Garantujeme všem ochranu před jakýmkoli postihem z důvodu v dobré víře podaných upozornění na škodlivé jevy, dotazů či stížnosti.

Důsledně dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví

 • Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je organickou součástí veškerých našich aktivit a má nejvyšší prioritu. V našem podniku vytváříme co nejpříznivější pracovní podmínky. Dodržujeme bezpečnostní program prevence havárií; dbáme na to, aby každá pracovní činnost byla prováděna bezpečnými pracovními postupy.
 • Zpracovali jsme a soustavně hodnotíme a aktualizujeme systém identifikace a hodnocení rizik možného poškození zdraví při práci, obsahující též opatření k odstraňování rizik poškození zdraví.
 • Vyznáváme prevenci. Naše zaměstnance soustavně vzděláváme a vychováváme k bezpečné práci a k ochraně zdraví.
 • Našim zaměstnancům poskytujeme osobní ochranné pracovní prostředky podle seznamu vyhotovených pro každé pracovní místo. Zaměstnancům na pracovních místech se zvýšenou tepelnou nebo fyzickou zátěží poskytujeme ochranné nápoje.
 • Důsledně zajišťujeme posuzování zdravotní způsobilosti našich zaměstnanců v systému pracovně lékařských prohlídek; nepřipouštíme výkon práce neodpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnance.
 • Dojde-li i přes naše úsilí k nehodě, uplatní se náš systém zahrnující zajištění první pomoci, hlášení a vyšetřování úrazů či jiné neblahé události a přijímání opatření k zamezení jejího opakovaného vzniku a k náhradám škod.

Vážíme si našich obchodních partnerů

 • K našim obchodním partnerům přistupujeme jako k osobám, které nám jsou rovny, jednáme s nimi čestně a transparentně, s úctou a spravedlivě.
 • Předpokládáme, že naši obchodní partneři vyznávají stejné zásady jako my; pokud se přesvědčíme o tom, že tomu tak není, respektujeme to, pokud to není v rozporu s právními předpisy a pokud to nevyvolává nadměrné riziko nebo nepůsobí újmu.
 • Zavazuje nás, že pro naše obchodní partnery vytváříme hodnoty. Ve vztahu k našim výrobkům uplatňujeme princip trvalého zlepšování, zvyšování jejich přidané hodnoty, při současném snižování zátěže životního prostředí.
 • Naše dodavatele vybíráme s důkladnou péčí tak, aby byla dodržena kvalita našich výrobků. S našimi dodavateli sjednáváme dohody o kvalitě a vyhodnocujeme plnění jejich závazků.
 • Zajišťujeme odpovídající dohled nad dodržováním pracovních a technologických postupů a nad řešením případných stížností našich obchodních partnerů. Vyhodnocujeme spokojenost našich obchodních partnerů.
 • Chceme, aby náš obchodní partner s námi spolupracoval soustavně nebo aby se k nám vrátil. Úspěch našeho obchodního partnera je i naším úspěchem.
 • Podporujeme etickou podnikatelskou kulturu a své povinnosti plníme pečlivě, poctivě a čestně.
 • Jsme připraveni sjednávat s našimi obchodními partnery provedení auditu v našem podniku.

Odsuzujeme jakékoliv projevy korupce

 • Vyznáváme nulovou toleranci vůči nabízení či přijímání úplatků.
 • Naše zaměstnance přísně vedeme k tomu, aby se zdrželi jakéhokoliv korupčního jednání; nikdo nebude v souvislosti s výkonem práce pro náš podnik, našim jménem nebo s odkazem na náš podnik vyžadovat nebo přijímat jakékoliv plnění výměnou za poskytnutí nebo příslib poskytnutí jakékoliv výhody, ani takové plnění nabízet či poskytovat.

Respektujeme hospodářskou soutěž a duševní vlastnictví

 • Jsme zastánci svobodné, čestné a spravedlivé hospodářské soutěže; nečiníme nic, co by takovou soutěž narušilo.
 • Vyhýbáme se střetu zájmů a situacím, které mohou vyvolat podezření z takového střetu, včetně střetu našich zájmů se zájmy našeho podniku; případné jednání ve střetu zájmů je možné pouze, pokud to dovoluje zákon.
 • Ctíme práva duševního vlastnictví, zájem na zachování mlčenlivosti o obchodním tajemství a jiných důvěrných informacích a tato práva a tyto informace chráníme v rozsahu daném právními předpisy, smlouvami s obchodními partnery, souhlasy subjektů údajů a podnikatelskou etikou.
 • Chráníme osobní údaje našich zaměstnanců, jakož i všech jiných osob, jejichž osobní údaje nám byly poskytnuty.
 • Všichni naši zaměstnanci, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností přicházejí do styku s osobními údaji, s informacemi tvořícími předmět obchodního tajemství či s jinými důvěrnými informacemi, jsou zavázáni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích a informacích.

Chráníme životní prostředí

 • Ochrana životního prostředí je zásadní součástí naší politiky. Standardem je nejméně plnění všech požadavků právních předpisů a povolení, udělených nám na jejich základě orgány státní moci.
 • Dlouhodobě a koncepčně se snažíme o neustálé snižování dopadu naší činnosti na okolí našeho podniku.
 • K naplnění zásad ochrany životního prostředí jsme zřídili a uplatňujeme systémy nakládání s odpady, při němž preferujeme recyklaci, systém uzavřených vodních okruhů, zacházení s chemickými látkami a hospodaření s energiemi.
 • Prioritou je též postupné snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Jsme společensky odpovědným podnikem

 • Podporujeme region a snažíme se přispívat k dalšímu zlepšování kvality života jeho obyvatel.V Prostějově, dne 11. ledna 2021

Ing. Petr Vaněk, MBA, předseda představenstva
Ing. Radek Páleník, místopředseda představenstva