Listové pružiny parabolické
Pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu, zaručující vysokou provozní tvarovou stálost.
pruzina-parabolicka.png
Listové pružiny trapézové
Vyrábíme za tepla tvářené listové
trapézové pružiny pro automobilový, železniční 
i další průmyslová odvětví…
pruzina-trapezova.png
Šroubové pružiny
Za tepla tvářené tlačné ocelové pružiny jsou zušlechtěny a dále zpracovány tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru pevnosti a houževnatosti materiálu...
sroubova_pruzina.png

Informace o Vnitřním                        oznamovacím systému

HŽP a. s., se sídlem Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov v návaznosti na námi uplatňovanou politiku upozorňování na škodlivé jevy a whistleblowing informujeme o následujícím:

I.     Zřízení Vnitřního oznamovacího systému

Zřídili jsme vnitřní oznamovací systém („Vnitřní oznamovací systém“) pro účely podávání oznámení o našem případném protiprávním jednání porušujícím předpisy Evropské unie ve vymezených oblastech podle bodu II. („Oznámení“) ze strany fyzických osob uvedených v bodě III. („Oznamovatel“)

II.   Vymezené oblasti práva Evropské unie

Náš Vnitřní oznamovací systém je určen pro podávání Oznámení o protiprávních jednáních:

spadajících do následujících oblasti:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 • ohrožujících finanční zájmy Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU;
 • protiprávní jednání týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

III.  Oznamovatel

Oznamovatelem, který může využít náš Vnitřní oznamovací systém pro podání Oznámení, je fyzická osoba, která pro nás pracuje nebo vykonává pro nás obdobnou činnost, čímž se rozumí zejména:

 • výkon funkce v orgánech naší obchodní společnosti;
 • zaměstnání v naší obchodní společnosti;
 • ucházení se o zaměstnání v naší obchodní společnosti,
 • poskytování služeb pro naší obchodní společnost;
 • výkon činnosti pod dohledem nebo podle pokynů našich zhotovitelů a dodavatelů, a jejich subdodavatelů, a která získala informace o našem případném protiprávním jednání podle bodu II. v souvislosti s touto jejich prací jejich nebo výkonem obdobné činnosti.

III.  Způsob podání Oznámení

Podat Oznámení prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému je možné podat:

 • e-mailem, který je potřebné zaslat na e-mailovou adresu oznameni@hzp.cz, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání Oznámení;
 • telefonicky prostřednictvím telefonické linky +420 720 077 129 ; tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době;
 • písemně poštou zaslanou na adresu sídla naší obchodní společnosti Dolní 100, 796 01 Prostějov přímo k rukám specialisty lidských zdrojů;
  tímto zároveň žádáme v zájmu zachování důvěry, aby tato zásilka byla adresovaná přímo na specialistu lidských zdrojů k dodání prostřednictvím právnické osoby, a to tak, že adresát zásilky bude uveden následovně: 
  Specialista lidských zdrojů
  HŽP a. s.
  Dolní 3137/100
  796 01 Prostějov
  Česká republika
 • osobně v budově nacházející se na adrese Dolní 100, 796 01 Prostějov (administrativní budova HŽP a.s.), oddělení lidských zdrojů – specialista lidských zdrojů;
 • tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době a pokud to je možné po předcházející domluvě e-mailem podle bodu 1. nebo telefonické domluvě podle bodu 2.

IV.  Ochrana Oznamovatele

Zajistíme, bylo-li Oznámení podáno prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému:

 • ochranu totožnosti Oznamovatele;
 • ochranu před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči Oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle právních předpisů.

V.   Upozornění

 • Posuzujeme důvodnost a pravdivost každého Oznámení. Je-li Oznámení důvodné a pravdivé, přijmeme nápravná opatření.
 • Budeme se bránit, uvede-li Oznamovatel v Oznámení vědomě nepravdivé informace a/nebo jej učiní v zájmu poškodit naší obchodní společnost